Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chỉ huy trưởng (FECON)

 • Ha Noi, Nationwide
 • Manager
 • Permanent
 • 5 - 10 Years
 • Negotiable
 • Civil / Construction
 • 31/08/2018

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

 1. Quản lý, điều hành công tác thi công tại hiện trường
 • Quản lý tổng thể công việc thi công tại hiện trường
  • Tham gia họp kick-off triển khai dự án do giám đốc dự án tổ chức
  • Phân tích đánh giá năng lực thực hiện dự án, lập kế hoạch chi tiết thực hiện dự án được giao
  • Đề xuất nhân sự thực hiện dự án , dự thảo nội quy công trường
  • Xây dựng KPI cho dự án
  • Tổ chức triển khai thực hiện dự án
  • Kiểm soát sự thay đổi và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án
  • Tổ chức các cuộc họp giao ban hằng ngày, tuần ở công trường để phân công và kiểm tra công việc
  • Báo cáo công việc hằng ngày, tuần cho PM
  • Lập báo cái tổng kết công việc thực hiện sau dự án, tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các dự án sau
  • Triển khai ERP tại dự án.
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
  • Lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, WBS
  • Đánh giá và điều chỉnh kịp thời nếu có thay đổi so với kế hoạch đã được phê duyệt
 • Quản lý chất lượng
  • Lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch QLCL đảm bảo chất lượng thực hiện dự án bao gồm hệ thống QA/QC, đào tạo, hướng dẫn QC công trường, phương pháp kiểm tra chất lượng, nghiệm thu vật liệu, nghiệm thu thi công.
  • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền
  • Kiểm tra và ký duyệt các hồ sơ chất lượng từ QC trước khi trình
 • Quản lý an toàn
 • Chịu trách nhiệm về an toàn lao động tại hiện trường
 • Tổ chức hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện an toàn của các kỹ sư ban điều hành, các đội thi công, nhà thầu phụ
 • Quản lý rủi ro
  • Lập kế hoạch quản lý rủi ro
  • Cùng với các bên liêu quan uớc đoán các rủi ro có thể xảy ra tại hiện trường, phân tích, đánh giá rủi ro, mức độ ảnh hưởng của các rủi ro để phòng ngừa và báo cáo cho PM để cùng kiểm soát thực hiện
 • Quản lý chi phí
  • Lập kế hoạch chi phí của dự án trình cấp trên phê duyệt
  • Cùng với nhân viên QS kiểm soát việc thực hiện chi phí của dự án đảm bảo không phát sinh chi phí so với kế hoạch được duyệt
  • Tính toán kiểm tra các giá trị phát sinh trình PM và cùng với PM đàm phán với bên A
  • Theo dõi các mốc hoàn thành của dự án, lên kế hoạch làm việc với các bên liên quan để nghiệm thu, thanh toán và đốc thúc thanh toán
  • Tổng kết chi phí thực hiện dự án, rút kinh nghiệm về quản lý chi phí sau từng dự án
 • Quản lý nhân sự dự án
  • Lập kế hoạch nhân sự cho dự án
  • Xây dựng OBS, RAM cho dự án
  • Hướng dẫn, đào tạo, kiểm soát các SE, QA/QC, cán bộ kỹ thuật các đội về các kỹ năng, kiến thức cần thiết để thực hiện các công việc tại hiện trường
  • Đánh giá chất lượng nhân sự tại dự án, báo cáo bộ phận nhân sự công ty và ban giám đốc
 • Quản lý truyền thông.
 • Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuân thủ hệ thống nhận diện công ty tại dự án
 • Kiểm tra giám sát việc tuân thủ hệ thống nhận diện thương hiệu công ty tại hiện trường đối với các bên liên quan.
 • Định kỳ báo cáo ban lãnh đạo về việc thực hiện truyền thông dự án

Job Requirement

 • Đại học các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật
 • Có khả năng giao tiếp thông thạo bằng tiếng Anh
 • Đọc hiểu và nắm rõ các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty

Được đào tạo chuyên sâu về QLDA, ưu tiên có chứng chỉ PMP

 • Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: giỏi
 • Thuyết phục, đàm phán, tạo ảnh hưởng: giỏi

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.