Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên phát triển nguồn nhân lực

 • Ha Noi (Nam Tu Liem District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Education /Training, Human Resources, Event
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

 •  Tham gia vào việc xây dựng hệ thống quản trị tổ chức
 •  Tham gia vào việc xây dựng hệ thống chính sách quản trị nguồn nhân lực
 •  Xây dựng các chương trình quản lý hiệu suất
 •  Tham gia xây dựng các chương trình quản lý năng lực
 •  Xúc tiến hợp tác giáo dục - đào tạo
 •  Dịch vụ tư vấn quản lý, đào tạo
 •  Cải tiến liên tục báo cáo định kỳ/đột xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Đại học các ngành liên quan đến quản trị nhân sự, phát triển hệ thống, quản trị kinh doanh,....
 • Ưu tiên Nam 
 • Hiểu biết về cơ cấu tổ chức, nắm vững phương pháp định biên của tổ chức, khung năng lực, từ điển năng lực.
 • Hiểu rõ về quy trình đánh giá kết quả công việc, nắm được các kiến thức cơ bản về KPIs, các phương pháp xây dựng và áp dụng chế độ chính sách phúc lợi
 • Nắm rõ luật lao động
 • Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch: giỏi
 • Kỹ năng viết & trình bày văn bản, quy trình: giỏi
 • Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc 
 • 03 năm trong lĩnh vực tương đương.

 

 • Cách thức ứng tuyển:
 • Ứng viên vui lòng hoàn tất Đơn ứng tuyển theo mẫu TẠI ĐÂY - giữ nguyên định dạng excel.
 • Đặt tên file Đơn ứng tuyển như sau: Chuyên viên đào tạo - Nguyen Van A.
 • Gửi Đơn ứng tuyển về địa chỉ email: hr@fecon.com.vn với tiêu đề Chuyên viên đào tạo - Nguyen Van A.
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.