Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

FCN - Chuyên viên kiểm soát hoạt động

 • Ha Noi
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • 3 - 5 Years
 • Competitive
 • Accounting / Auditing / Tax, Civil / Construction
 • Unlimited

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense

Job Description

 • Tổ chức thực hiện kiểm toán hoạt động tại Công ty mẹ, bao gồm: Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc tuân thủ các văn bản nội bộ của Công ty; đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý rủi ro, biện pháp đảm bảo an toàn tài sản hoặc các vấn đề khác ảnh hưởng đến thất thoát tài chính của Công ty
 • Tổ chức thực hiện việc đánh giá hoạt động của các Công ty thành viên
 • Đề xuất sau kiểm soát nhằm nâng hiệu quả hoạt động
 • Tham gia xây dựng, cập nhật và hướng dẫn một số chính sách, cơ chế, quy định, văn bản liên quan tới hoạt động của Công ty mẹ/Tập đoàn
 • Cải tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

 • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm làm việc, ưu tiên tại các Công ty xây dựng;
 • Tối thiểu 03 năm làm công tác kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ.
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành kinh tế, luật …
 • Hiểu biết tốt về quản trị doanh nghiệp;
 • Hiểu biết sâu về hệ thống, tình hình hoạt động của doanh nghiệp; và
 • Hiểu biết hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001
 • Ưu tiên Nam giới
https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-FECON-1899776487011575/

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.