Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Ngày 26.12.2017, Chính sách nhân sự mới được ban hành và sẽ chính thức áp dụng từ 1.1.2018.

Theo đó, chính sách nhân sự 2018 sẽ có những thay đổi trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm - điều chuyển, đào tạo - phát triển…

Đặc biệt trong số đó là cơ chế lương hàng tháng sẽ tăng – giảm theo chính kết quả làm việc của mỗi nhân sự. Ở khối QLDA, các vị trí chức danh sẽ được phân cấp theo hệ thống hàm PMO với 12 khung năng lực, và cấu trúc lương, trong đó bao gồm lương chức danh và lương sản phẩm để khuyến khích những cá nhân, tập thể có hiệu suất làm việc vượt trội.

Việc đánh giá định kỳ cũng được rút ngắn từ 1 năm xuống còn 6 tháng.

Bên cạnh những thay đổi về lương, việc đào tạo nội bộ cũng được khuyến khích.
 

Search job
FECON Network
Survey

Which channel do you know about Fecon Talent Network?

  • Internet, banner ad
  • Newspapers, television
  • Friends and relatives
  • Other

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.