Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Allowances
 • Training & Development
 • Annual Leave

Job Description

- Kiểm soát, đánh giá chất lượng thi công hiện trường:

- Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng và kiểm tra hiện trường

- Thiết lập hệ thống đảm bảo chất lượng cho công trình bao gồm: hệ thống biểu mẫu cần thiết, chỉ dẫn kỹ thuật thi công, hướng dẫn nghiệm thu công việc cho đội ngũ kỹ sư hiện trường

- Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi ban hành cho các kỹ sư công trường, kỹ thuật đội để thực hiện

- Chịu trách nhiệm phổ biến đào tạo các quy trình thi công cho SE của BĐH, đội thi công, nhà thầu phụ.

- Hướng dẫn cách lập bảng biểu ghi chép nhật ký và các biểu nghiệm thu công việc Kiểm soát chất lượng

- Tập hợp hồ sơ , chứng chỉ chất lượng, mẫu vật liệu trình TVGS phê duyệt

- Lập và kiểm soát hồ sơ khối lượng, chất lượng của dự án trình SM

- Kết hợp với phòng QLTB nghiệm thu các máy móc thiết bị thi công nhằm đảm bảo việc thi công an toàn, chất lượng - Kiểm tra ngẫu nhiên vật liệu đầu vào tại công trường, khối lượng, chất lượng công việc thực hiện được để có các đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện tại công trường (theo KPI của dự án)

- Tham gia nghiệm thu công việc với các bên liên quan theo phân công của SM - Lập hệ thống theo dõi, báo cáo về hồ sơ chất lượng công trình

- Tham gia giải trình chất lượng với các bên liên quan

- Báo cáo quản lý chất lượng, phê duyệt khối lượng trên ERP.

- Đánh giá chất lượng

- Phân tích đánh giá chất lượng công trình định kỳ, các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng

- Tham gia đánh giá trực tiếp chất lượng công việc của nhà thầu phụ.

Job Requirement

- Đại học các ngành xây dựng công trình, địa kỹ thuật

- Kinh nghiệm 3 - 5 năm ở vị trí QC/ Kỹ sư chất lượng tại dự án xây dựng

- Ưu tiên ứng viên có thể đi dự án theo phân công của công ty

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON-RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO]CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT, [FECON RAITO] Chuyeen, [FECON RAITO] Chuyên viên Kỹ thuật
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - Chuyên viên Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Chuyên viên Cung ứng, Cung ứng, Mua hàng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Trưởng phòng Kinh tế đấu thầu, FECON RAITO, FRU, Kinh tế đấu thầu, Đấu thầu, Dự toán, Quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: FECON RAITO, Kỹ sư hiện trường, Công trình ngầm, Xử lý nền
 • Number of positions: 5
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO], [FECON RAITO] Kỹ sư thiết bị, FRU
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Kỹ sư điện, Điện, FRU, FECON RAITO
 • Number of positions: 3
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] Lễ tân, [FECON RAITO] Nhân viên lễ tân văn thư, FRU, Lễ tân, FECON RAITO
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kỹ thuật, biện pháp thi công, tính toán kết cấu
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024
 • Location: Ha Noi, Ha Tinh
 • Required skills: QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - Contract Management
 • Number of positions: 3
 • Posted: 05/06/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý hợp đồng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 30/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.