Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 1. ATLĐ, sức khỏe & VSMT tại dự án
 • Tham gia xây dựng biện pháp ATLĐ của dự án được giao, phân tích rủi ro các bướ thi công
 • Đề xuất các nội quy, quy định về ATLĐ cho công trường, lập sơ đồ an toàn, khảo sát điều kiện thi công, khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, bố trí biển báo tại các khu vực thi công…
 • Trực tiếp tổ chức huấn luyện an toàn công trường, xem xét cấp thẻ ra vào cho các cá nhân đủ điều kiện làm việc tại công trường.
 • Lập hồ sơ an toàn dự án theo qui định của luật, công ty, yêu cầu của dự án
 • Kiểm tra tuân thủ biện pháp an toàn tại công trường về con người, thiết bị
 • Kiểm tra, kiểm soát công tác  vệ sinh môi trường tại dự án
 • Lập biên bản hiện trường, biên bản vi phạm ATLĐ và đề xuất xử phạt các cá nhân, đơn vị thi công theo qui định
 • Tham gia công tác sơ cấp cứu khi có tai nạn xảy ra.
 • Kiểm soát chất lượng và đề xuất mua sắm bảo hộ lao động phù hợp với điều kiện làm việc của công trường
 • Lập kế hoạch, đề xuất trang bị dụng cụ, bố trí môi trường làm việc nhằm bảo vệ sức khỏe của người lao động theo quy định
 • Thực hiện, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện tình hình 5S tại dự án
 • Báo cáo quản lý ATLĐ
 • 2. Công tác an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ
 • Công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh
 • Kiểm soát việc triển khai công tác bảo vệ trên công trường đảm bảo các yêu cầu liên quan.
 • Phòng chống cháy nổ
 • Trực tiếp triển khai các chương trình phòng chống cháy nổ tại dự án.
 • Lập danh mục thiết bị phòng chống cháy nổ cần mua sắm cho dự án.
 • Giám sát thực hiện bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy.
 • Định kỳ kiểm tra, kiểm định thiết bị phòng cháy chữa cháy.
 • 3. Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến chức năng HSSE

 • 4. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

 • Cao đẳng trở lên các ngành kỹ thuật, môi trường, pháp luật, công đoàn…
 • Đọc hiểu và nắm rõ luật lao động, các văn bản pháp luật, nghị quyết, nghị định… quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho các cơ quan có thẩm quyền ban hành
 • Có kiến thức về an toàn trong thi công trong lĩnh vực hoạt động của Công ty
 • Có chứng chỉ an toàn lao động
 • Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực tương đương

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 20/06/2024
 • Location: Nationwide
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý khối lượng, bóc tách khối lượng, thanh quyết toán
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.