Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Tổ chức, thực hiện, kiểm tra, kiểm soát chất lượng các dự án
- Chủ trì thiết lập, chuyển giao hệ thống quản lý chất lượng tại công trường dự án, đảm bảo hiệu lực triển khai;
- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phân tích các sản phẩm lỗi thi công (NCR) tại dự án, đề xuất biện pháp phòng ngừa, tổ chức đào tạo khi cần thiết;
- Kiểm tra tổng thể chất lượng tại các công trường định kỳ.
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ các quy định quản lý chất lượng dự án của bộ phận Kỹ sư quản lý chất lượng Phòng Quản lý dự án;
2. Phối hợp, hỗ trợ BGĐ và các phòng/ban liên quan
- Hỗ trợ BGĐ trong các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, các ngành nghề theo định hướng của Công ty,
- Tham mưu, hỗ trợ BĐH trong công tác quản lý dự án, tìm giải pháp thi công tối ưu và xử lý sự cố nếu có
- Phối hợp nội bộ Phòng Kỹ Thuật – Chất lượng một cách chủ động để giải quyết vấn đề
- Phối hợp với các phòng/ban liên quan trong quá trình đấu thầu và các Dự án trong quá trình triển khai thi công.
3. Đề xuất chính sách, lập và cải tiến các thủ tục, quy trình, biểu mẫu và các hồ sơ khác liên quan đến công tác QLCL
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng/ phó phòng

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên các khối ngành xây dựng, giao thông, mỏ, kiến trúc…
- Có kinh nghiệm làm việc với CĐT Vin, Sun

- Đã từng làm hồ sơ thanh quyết toán các Dự án cọc PHC, Cừ bê tông...

- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm vị trí quản lý kỹ thuật và chất lượng
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Văn phòng và công cụ về QLCL

Similar Jobs

 • Location: Nationwide
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.