Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Thực hiện công tác trợ lý Chủ tịch HĐQT: Trợ giúp Chủ tịch HĐQT trong việc điều phối công việc, kết nối các hoạt động với Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc/phòng ban/đơn vị đảm bảo duy trì được các hoạt động quản trị, xử lý công việc kịp thời.

- Thực hiện công tác trợ lý HĐQT: Tư vấn về thủ tục, tổ chức triệu tập và chuẩn bị tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; ghi chép các biên bản họp; dự thảo và trình duyệt các Biên bản họp, Nghị Quyết, Quyết định và tài liệu khác của HĐQT...

- Hỗ trợ thực hiện giám sát tuân thủ: Hỗ trợ HĐQT trong việc áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Công ty

Đề xuất cải tiến các thủ tục, quy định, quy trình cần thiết liên quan 

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ/đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Job Requirement

- Tốt nghiệp đại học trở lên; có nền tảng ngành Luật/ Pháp lý

- 3 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương cho Công ty/ Tập đoàn lớn

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng

- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch tốt

- Giao tiếp ứng xử linh hoạt, thuyết trình, trình bày tốt

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.