Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

1. Thực hiện quản lý giá thành sản phẩm 

- Hỗ trợ/ cung cấp thông tin về giá, đơn giá, định mức của Công ty để lập đề xuất tài chính, báo giá, phương án kinh doanh. 

- Soát xét phương án kinh doanh, đề xuất tài chính trong hồ sơ dự thầu;

- Phối hợp kiểm tra hợp đồng với khách hàng 

2. Thực hiện quản lý chi phí dự án:

      2.1 giám sát công tác thuê mua 

- Giam sát công tác E- bidding 

- Soát xét kết quả lựa chọn nhà cung cấp, nhà thầu phụ 

- Kiểm soát tình hình thực tế tình hình thực hiện kế hoạch chi phí, kế hoạch dòng tiền 

       2.2 Quản lý và triển khai dự án:

- Soát xét các hồ sơ thanh toán với khách hàng, thầu phụ, nhà cung cấp, 

- Theo dõi, kiểm soát đơn giá, giá thành sản phẩm, dịch vụ Công ty. Kiểm soát định mức nguyên, nhiên vật liệu, định mức xây lắp, định mức hao hụt, định mức giao khoán và định mức cần thiết khác cho hoạt động thi công của Công ty. 

- Kiểm soát, cảnh báo việc thực hiện ngân sách do Công ty giao khoán.

2.3 Quản lý giá trị phát sinh: soát xét hồ sơ trình phê duyệt phát sinh từ khách hàng, phát sinh hợp đồng thầu phụ 

2.4 Hỗ trợ QS tại các dự án trong công tác quản lý chi phí, lập dự toán phát sinh, quyết toán 

3. Quản trị hệ thống báo cáo dự án của Công ty 

4. Thực hiện công tác báo cáo/ định kỳ đột xuất và các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu 

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học các ngành xây dựng công trình, kinh tế xây dựng 

- Có kiến thức về các loại máy móc thiết bị, nguyên vật liệu trong xây dựng

- Nắm rõ các loại hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng 

- Tiếng Anh Giao tiếp cơ bản 

- Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

 

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng, Kỹ sư Quản lý khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kỹ sư Quản lý chất lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Phó phòng Quản lý thiết bị
 • Number of positions: 1
 • Posted: 22/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: HR, Tuyển dụng, tuyển dụng & đào tạo, Talent acquisition
 • Number of positions: 1
 • Posted: 18/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: QS, Kiểm soát khối lượng, [Hà Nội] Kỹ sư khối lượng/ QS, Kỹ sư khối lượng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Shopdrawing, kỹ thuật, kết cấu, xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHỈ HUY TRƯỞNG - Site Manager MEP/ Thô/hoàn Thiện, chỉ huy trưởng, Site Manager, MEP, Thô, Hoàn thiện, Quản lý dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Quản lý hợp đồng, contract management, Pháp lý hợp đồng, Hợp đồng xây dựng
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/08/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [FECON RAITO] - TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ ĐẤU THẦU
 • Number of positions: 1
 • Posted: 04/09/2023
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn, [Raito Fecon] Kỹ sư an toàn có thể giao tiếp Tiếng Anh
 • Number of positions: 1
 • Posted: 28/12/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.