Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

1. Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Thu thập, xử lý, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp của các chứng từ kế toán và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào các sổ sách liên quan trong hoạt động của Công ty.

- Tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu số liệu các đơn vị, các định khoản phát sinh và cân đối số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

2. Theo dõi tình hình công nợ, thuế, TSCĐ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận

- Theo dõi, kiểm tra công nợ phải thu, phải trả, thuế phải nộp.

- Theo dõi, kiểm tra tình hình biến động TSCĐ, hàng tồn kho…

- Tổng hợp số liệu doanh thu, chi phí, lợi nhuận chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản trị của công ty

3. Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo quyết toán thuế

- Lập các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị, Báo cáo quyết toán thuế đảm bảo đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Pháp luật và của Công ty. 

- Cung cấp số liệu cho Ban giám đốc hoặc các cơ quan chức năng khi có yêu cầu và giải trình số liệu đó. 

- Làm việc với cơ quan thuế theo yêu cầu công việc.

- Cập nhật các chính sách, quy định của nhà nước về kế toán và thuế để áp dụng hiệu quả tại công ty.

- Tổ chức lưu trữ sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định

Job Requirement

* Kiến thức chuyên môn

- Cao Đẳng trở lên các ngành Tài chính, Kế toán.

- Am hiểu về chuẩn mực kế toán, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực Kế toán - Thuế

* Kỹ năng công việc

- Có khả năng phân tích, tổng hợp báo cáo

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán ngân hàng, Chuyên viên kế toán ngân hàng, Chuyên viên kế toán ngân hàng, Tuyển kế toán đi làm luôn
 • Number of positions: 1
 • Posted: 10/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống và Tài Chính Đầu Tư, Quản trị doanh nghiệp, Tài chính đầu tư, Kiểm toán, Luật kinh tế
 • Number of positions: 1
 • Posted: 08/04/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Nhân viên kế toán thanh toán, Kế toán thanh toán, Payment accountant, Kế toán thanh toán công nợ công trình
 • Number of positions: 1
 • Posted: 27/03/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.