Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1. Kế toán thanh toán công trình, thanh toán chi phí hành chính .

1.1. Kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn CBCNV/Đội thi công hoàn thành các chứng từ, thủ tục hoàn chi phí đúng quy định.

-       Hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các khoản thanh toán, tạm ứng, thanh quyết toán của cá nhân, bộ phận nhận giao khoán chi phí công trình mà mình phụ trách

-       Lập báo cáo công nợ tạm ứng của toàn bộ CBCNV trong Công ty theo từng tháng/quý/năm phục vụ công tác lập BCTC, quản trị..

1.2.Tập hợp, lưu trữ các Hợp đồng và các giấy tờ  có liên quan đến việc thanh toán.

 

2.     Tính toán và phân bổ chi phí giá thành Dự án phụ trách

-     Tập hợp, lưu trữ dự toán, định mức vật tư, định mức khoán của các hợp đồng, công trình/dự án.

-     Lập và quản lý danh mục định mức chi phí/KHCP bao gồm mua hàng, nhân công, thi công, sử dụng máy móc vật tư và các hoạt động khác.

-     Rà soát tình hình sử dụng chi phí theo định mức/KHCP và kết chuyển chi phí.

-     Áp dụng hạch toán chi phí theo hành động (Activity based costing) để phân tích lãi lỗ theo công trình, nhận diện hoạt động thiếu hiệu quả và quản lý chi phí đến từng công trình.

-     Phân tích tương quan giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận (CVP) để đề xuất ra các quyết định ngắn hạn.

-     Phân tích các biến đổi thực tế so với định mức chi phí/ KHCP để nhận diện các vấn đề về quản lý chi phí thông qua số liệu kế toán để đề xuất các phương án cải tiến.

-     Tham gia tích cực vào việc định giá sản phẩm bằng cách cung cấp thông tin chi phí chính xác.

-     Hàng quý lập báo cáo kết quả kết quả tính giá thành cho các sản phẩm hoàn thành và các sản phẩm dở dang chuyển sang kỳ sau mà mình phụ trách. Sau đó chuyển Bảng này cho Phó phòng xem xét và tổng hợp

3.     Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan

4.     Cái tiến liên tục và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, kế toán
 • Phân tích, tổng hợp: khá
 • Giao tiếp tốt
 • Ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
 • Cẩn thận, trung thực, bảo mật

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B, Chuyên viên tiền lương
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên kế toán tổng hợp, Chuyên viên kế toán tổng hợp
 • Number of positions: 2
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.