Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

 1. Thực hiện công việc kế toán tổng hợp:
 • Ghi nhận, tổng hợp và kiểm tra số liệu tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tập hợp biến động các khoản chi phí để đề xuất hướng xử lý về mặt quản lý.
 • Kiểm tra và đóng kỳ các phân hệ kế toán: công nợ phải trả, phải thu, thanh toán
 • Lập các báo cáo quyết toán và thực hiện quyết toán các sắc thuế.
 • Lập các báo cáo cung cấp số liệu định kỳ và theo yêu cầu của các bên liên quan (Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tư…)
 • Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh thông qua số liệu kế toán và thực tế công ty để đề xuất các góp ý làm tăng hiệu quả sử dụng chi phí và hỗ trợ ra quyết định quản trị
 • Cập nhật các chính sách, quy định nhà nước về kế toán và thuế để sử dụng hiệu quả vào tình hình công ty.
 • Làm việc với cơ quan thuế theo yêu cầu công việc
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 1. Thực hiện công việc kế toán giá thành:
 • Lập và quản lý danh mục định mức chi phí.
 • Rà soát tình hình sử dụng chi phí theo định mức và kết chuyển chi phí.
 • Áp dụng hạch toán chi phí theo hành động để phân tích lãi lỗ theo công trình, nhận diện hoạt động thiếu hiệu quả và quản lý chi phí đến từng công trình.
 • Phân tích tương quan giữa chi phí-khối lượng-lợi nhuận để đề xuất ra các quyết định ngắn hạn.
 • Phân tích các biến đổi thực tế so với định mức chi phí để nhận diện các vấn đề về quản lý chi phí thông qua số liệu kế toán để đề xuất các phương án cải tiến.
 • Tham gia tích cực vào việc định giá sản phẩm bằng cách cung cấp thông tin chi phí chính xác.
 1. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác:
 • Kế toán thuế: tập hợp chứng từ, hóa đơn phát sinh để theo dõi và hạch toán; lập các báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo tài chính theo quy định; trực tiếp làm việc với cơ quan thuế, soạn thảo văn bản và giải quyết các công việc liên quan
 • Kế toán thanh toán/công nợ: Kiểm tra hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán. Theo dõi các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của từng khách hàng; quản lý công nợ nội bộ; quản lý hồ sơ liên quan, trích dự phòng cho các trường hợp nợ khó đòi

 

Job Requirement

 • Đại học các ngành kế toán - tài chính
 • Am hiểu về chuẩn mực kế toán; các quy định của pháp luật trong lĩnh vực kế toán, thuế; các phương pháp hạch toán trong kế toán quản trị

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi, Thanh Hoa, Dong Nai
 • Required skills: Kỹ sư khối lượng QS, QS, kỹ sư QS, kế hoạch, hồ sơ nội nghiệp, QA/QC, kỹ sư nội nghiệp
 • Number of positions: 4
 • Posted: 11/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 3
 • Posted: 08/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên Pháp chế, Compliance officer, Legal Specialist, Legal expert, Chuyên viên pháp lý, Legal officer, Cán bộ pháp chế, Regulatory Affairs executive, Legal affairs Administrator, nhân viên pháp chế, Chuyên Viên Tư vấn Pháp Lý
 • Number of positions: 1
 • Posted: 06/08/2022
 • Location: Ha Noi, Ho Chi Minh
 • Required skills: Giám đốc dự án / Project Manager, Giám đốc dự án, Quản lý dự án, Project Manager
 • Number of positions: 3
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 2
 • Posted: 03/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B, Chuyên viên tiền lương
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên viên quản lý chi phí và giá thành, quản lý chi phí, giá thành, cost
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên C&B lương phúc lợi , Chuyên viên C&B lương phúc lợi , CHUYÊN VIÊN C&B lương phúc lợi , C&B
 • Number of positions: 1
 • Posted: 01/08/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Trưởng ban Dự án, Trưởng ban Dự án
 • Number of positions: 1
 • Posted: 29/07/2022
 • Location: Ha Noi
 • Required skills:
 • Number of positions: 1
 • Posted: 24/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.