Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

Mục đích

1. Quản lý hiệu quả (tài chính) các hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh

2. Xây dựng cấu trúc nguồn vốn tối ưu, tăng trưởng nguồn vốn, phát triển quan hệ tài chính

3. Vận hành tài chính và kế toán quản trị thông suốt và hiệu quả, báo cáo quản trị minh bạch

Mô tả chi tiết công việc

1. Quản lý chiến lược - 10%

- Tham gia xây dựng và tham mưu cho TGĐ xây dựng chiến lược của Công ty.

- Chủ trì thực hiện chiến lược theo phạm vi công việc được phân công.

- Đề xuất Bộ mục tiêu, chủ trì lập kế hoạch hành động đối với phạm vi công việc được phân công; Phân bổ mục tiêu công việc và điều phối công tác chuyên môn tài chính đầu tư, kiểm soát quá trình thực thi, hoàn thành kết quả và duy trì công tác báo cáo thường xuyên kịp thời để đạt mục tiêu chung của Công ty.

2. Quản lý hiệu quả tài chính đầu tư - 50%

- Thẩm định các đề xuất/ ý tưởng về đầu tư và kinh doanh, thẩm định các cơ hội đầu tư và phương án sản xuất kinh doanh, định giá tài sản/ dự án đầu tư/ doanh nghiệp/ hoạt động...

- Phân tích hiệu quả dự án đầu tư/cơ hội đầu tư thông qua các kịch bản đầu tư, cấu trúc vốn /tài chính, nhận diện và quản lý các rủi ro..

- Quản trị danh mục đầu tư: Cập nhật, đánh giá, phân tích và đưa ra đề xuất Danh mục đầu tư đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thị trường và tình hình tài chính Công ty (tiếp tục nắm giữ, các phương án hợp tác đầu tư/ thoái vốn từng phần/ toàn bộ hạng mục,…).

- Huy động vốn: Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác đầu tư và tài chính, bao gồm cổ đông, nhà đầu tư/ đối tác tham gia góp vốn vào Công ty, các Dự án của Công ty, các Doanh nghiệp Dự án hoặc tham gia các Hợp đồng hợp tác khác; Xây dựng và phát triển mối quan hệ tài chính với các tổ chức tài chính, bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư...Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện huy động vốn đảm bảo vốn cho hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

3. Vận hành tài chính và kế toán quản trị - 20%

- Chủ trì xây dựng và trình HĐQT và Ban TGĐ phê duyệt kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn đảm bảo các mục tiêu của Công ty. Tham gia chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm soát quá trình và báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và tình hình tài chính.

- Điều phối/ phân bổ nguồn vốn theo Phương án Đầu tư, Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh, Ngân sách phát triển và Ngân sách hoạt động đã được duyệt, kiểm soát và tối ưu hóa chi phí dựa trên mục tiêu hiệu quả và kết quả đạt được.

- Trực tiếp chỉ đạo việc quản lý vận hành hiệu quả dòng tiền toàn bộ ở các cấp công ty, doanh nghiệp dự án, các hợp đồng hợp tác và các phương án sản xuất kinh doanh. Chủ động đề xuất áp dụng các giải pháp tối ưu hóa sử dụng vốn, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản lý tài chính.

- Huy động, điều phối và quản lý toàn bộ nguồn nhân lực tài chính, kế toán và các nguồn lực khác tham gia phối hợp thực hiện các công tác chuyên môn và công tác khác trong phạm vi được phân công nhằm hoàn thành các mục tiêu của Công ty.

- Trực tiếp chỉ đạo triển khai các kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự tài chính kế toán, chuẩn hóa quy trình tác nghiệp, sổ tay nghiệp vụ... đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin nhằm gia tăng chất lượng hiệu quả chuyên môn và tính đáp ứng, kiểm soát rủi ro vận hành.

- Trực triếp chỉ đạo và kiểm soát thực hiện công tác báo cáo quản trị và báo cáo tài chính các đơn vị, báo cáo hợp nhất định kỳ/bất thường, theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGĐ Công ty

4. Nhiệm vụ phối hợp 15%

- Phối hợp với các thành viên Ban TGĐ thực hiện công tác điều hành trong phạm vị được giao và trực tiếp thương lượng với các nhà đầu tư/đối tác. Phụ trách đánh giá tài chính đối với các thương vụ M&A, thoái vốn đầu tư dự án, chuyển nhượng vốn góp / tài sản đầu tư.

- Phối hợp các bộ phận của tập đoàn tìm kiếm, giới thiệu các dự án để Công ty và các đơn vị liên quan tham gia với vai trò nhà đầu tư.

- Phối hợp trong các công tác khác nhằm hoàn thành các mục tiêu, tăng cường hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro trong các hoạt động của Công ty, Dự án, Doanh nghiệp Dự án, Hợp đồng hợp tác…

5. Các nhiệm vụ khác được phân công - 5%

- Định kỳ và đột xuất tổng hợp báo cáo, đánh giá, đề xuất về hoạt động tài chính kế toán của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

Job Requirement

* Kiến thức chuyên môn:

- Đại học các ngành kinh tế - tài chính - quản trị kinh doanh - Ngân hàng

- Hiểu biết về về thị trường chứng khoán, kinh doanh bất động sản, M&A, quản lý dự án, tài chính, luật (khuyến khích) …

- Có chứng chỉ CPA, ACCA, CFA là một lợi thế

* Kỹ năng công việc

- Phân tích, tổng hợp, lập kế hoạch: tốt

- Thông thạo tiếng Anh

- Thương lượng: giỏi

- Giao tiếp: tốt

* Kinh nghiệm tối thiểu

- 10 năm kinh nghiệm tại vị trí Giám đốc tài chính

- 10 năm trong lĩnh vực tài chính đầu tư

Lưu ý đặc biệt

- Cần đức tính chính trực, thận trọng và mẫn cán;

- Cần năng lực nhạy bén về kinh tế (thể hiện ở khả năng nhận diện và phân tích đa chiều, khái quát tổng thể và phán đoán xu hướng);

- Ưu tiên thêm năng lực ra quyết định hiệu quả (đúng, kịp thời)

Similar Jobs

 • Location: Ha Noi
 • Required skills: Kế toán tổng hợp, General Accountant, [FECON RAITO] KẾ TOÁN TỔNG HỢP
 • Number of positions: 1
 • Posted: 02/07/2024
 • Location: Ha Noi
 • Required skills: [Hà Nội] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ, kiểm soát tài chính, kiểm soát rủi ro, kiểm soát tuân thủ, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, audit
 • Number of positions: 2
 • Posted: 22/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.